תקציר:

המחקר מציג לראשונה אומדנים שנתיים לשינויים באיכות כוח העבודה בישראל בתקופה 2005-1987, ומנתח את הגורמים להם. תשומת העבודה המתוקנת לשינויי איכות גדלה בממוצע ב-0.36 אחוז לשנה יותר מהגידול בתשומת העבודה הנמדדת בשעות, תוך שונות בין-תקופתית ניכרת ובניגוד למחזור העסקים. שיפור איכות כוח העבודה במגזר העסקי מסביר כשליש מהגידול של הפריון הכולל במגזר העסקי.

התמורות בהרכב תשומת העבודה שהשפיעו הרבה על איכותה הן בראש ובראשונה העלייה בחלקם של העובדים המשכילים, ששיפרה את האיכות, ומנגד הגידול בחלקן של הנשים בתשומת העבודה, שגרע במידת מה מהאיכות - שני ממצאים מקובלים בספרות המחקרית מהעולם; העלייה ההמונית לארץ מראשית שנות התשעים והתרחבות חלקם של העובדים הלא-ישראלים בתשומת העבודה - שני גורמים ייחודיים לישראל - הרעו את איכות כוח העבודה.

העלייה בתשואה להשכלה, והגידול בשכרם היחסי של הנשים והעולים החדשים, תרמו תרומה חיובית לשיפור איכות כוח העבודה במרוצת שנות החקירה.

העולים החדשים, רובם מבריה"מ לשעבר, הפחיתו את איכות כוח העבודה - למרות היותם משכילים - משום שההון האנושי המיובא שלהם לא התאים בדרך כלל במלואו לצורכי שוק העבודה הישראלי, ותהליך ההשתלבות בו היה מלווה לפחות בתחילתו בעבודה במשרות שאינן הולמות את משלח ידם המקורי. תרומתם הכוללת של העולים לאיכות כוח העבודה הייתה שלילית ובעוצמה חזקה בשנות התשעים; היא הפכה לחיובית בשנות האלפיים, כתוצאה מהאטת קצב העלייה ומרכישת מיומנויות מתאימות של עולי שנות התשעים, שהתבטאה כאמור בעליית שכרם היחסי. שכרם של העולים עדיין נמוך מזה של ישראלים ותיקים דומים להם.

הירידה באיכות כוח העבודה בראשית שנות התשעים, כתוצאה מקליטתם של העולים בשוק העבודה, מסבירה במידה רבה את הקיפאון בפריון הכולל באותה התקופה, ואת הממצא לפיו השיפור באיכות כוח העבודה בישראל בתקופת החקירה, כמו גם הגידול בפריון הכולל, היו נמוכים יחסית לאלו במדינות המפותחות.

למחקר המלא בנושא: איכות כוח העבודה בישראל כקובץ PDF