תקציר:

מאמר זה מציג הרחבה של מודל פקטורי דינאמי המשלב הורדת ממד, שפותח על ידי Bräuning and Koopman (2014), לצורך חיזוי טווח קצר של צמיחת התוצר בישראל. בשיטה המוצעת, הורדת הממד נעשית בעזרת partial least squares שמשתמשת בפרוקסי לצמיחת התוצר החודשית הבלתי נצפית כמשתנה מוסבר. יישום אמפירי על נתוני ישראל מראה שהשיטה מביאה לשיפור מובהק בדיוק החיזוי של הצמיחה הרבעונית. בנוסף לכך, נבחנו היבטים שונים של שילוב נתוני סקרי המגמות בעסקים במודל. נמצא כי הוספת נתוני הסקר משפרת את דיוק החיזוי, אך רק כאשר אלה משמשים לצורך ההשלמה בקצה של האינדיקטורים המסורתיים. בנוסף לחיזוי הצמיחה הרבעונית, המודל מאפשר יצירת מדד חודשי לפעילות ריאלית שמוצג במונחי צמיחת התוצר החודשית הבלתי נצפית. המדד עקבי עם התחזית לצמיחה הרבעונית במובן שהתחזית הרבעונית לצמיחת התוצר מתקבלת מהסיכום של המדדים לצמיחה החודשית. בהשוואה למדד המשולב למצב המשק שמופק ע"י בנק ישראל, המדד המוצע מבוסס על פאנל נתונים רחב יותר ועל כן עשוי לשקף במידה מדויקת יותר את הדינמיקה של הפעילות הריאלית בתדירות החודשית.

למאמר המלא בנושא: אמידה של פעילות כלכלית ריאלית וחיזוי טווח קצר של צמיחת התוצר בישראל  כקובץ PDF​

​​