תקציר:

בין 2008 ל 2013- עלו מחיר הדירות הריאליים בישראל בכ 50- אחוזים בממוצע, ובקצה העליון של הטווח נרשמו עליות של כ 60- אחוזים. מחקר זה בוחן אם עליות אלה משקפות בועה במחירי הדירות. לשם כך הוא משתמש במבחנים אקונומטריים לזיהוי התנהגות נפיצה ומיישם אותם על נתונים מנוכי איכות לגבי מחירי הדירות ברמות הארצית והאזורית, וזאת תוך התחשבות במחירי שכר הדירה ובכמה גורמי יסוד, לרבות גובה הריבית ורמת ההכנסה. תוצאות המחקר מעידות לרוב כי התפתחות המחירים, הן ברמה הארצית והן ברמה האזורית, אינה מתיישבת עם תרחיש של בועה, אלא עם השינויים שחלו בגורמי ביקוש והיצע יסודיים, ובפרט, בשכר הדירה ובתשואה האלטרנטיבית. התוצאות עמידות להתחשבות במינוף, ומרביתן עמידות לניסוחים שונים של המבחן כמו גם למבחנים נוספים. המסגרת האנליטית במחקר יכולה לשמש בכדי לבחון עוד שוקי דיור שמתאפיינים בדינמיקה דומה לדינמיקה בישראל.

 

למאמר המלא בנושא: בחינת קיומה של בועת נדל"ן ברמות הארצית והאזורית: המקרה הישראלי כקובץ PDF ​

​​​