תקציר:

​עבודה זו מראה כי עקומת קוזנץ, לפיה אי השיויון בחלוקת ההכנסות מתרחב בשלביה הראשוניים של ההתפתחות הכלכלית ומתכווץ בשלביה המאוחרים, תקפה למשק הישראלי לתקופה 1950 עד 1991. עוד נמצא כי עליית שיעור האבטלה מרחיבה את הפערים בחלוקת ההכנסות, והשפעה זו גדולה מזו של האינפלציה שאף היא פועלת באותו כיוון. לעומת זאת נמצא, כי תשלומי ההעברה פועלים, בדרך כלל, להגדיל את השיויון בחלוקת ההכנסות. לבסוף, לא נמצאה תמיכה להשערה שחוק שכר מינימום הביא לשיפור בחלוקת ההכנסות.

 

למחקר המלא בנושא: האם קיימת יריבות בין שיויון בחלוקת ההכנסות להתפתחות כלכלית?: המקרה של ישראל כקובץ PDF