​תקציר:

מטרת עבודה זו היא להעריך את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל בשנים 2001-2010, בגישה מבוססת-מודל ובהינתן אינפורמציה הידועה בדיעבד. השאלה, שנבדקה לכל שנה בנפרד, היא אם המדיניות המוניטרית, כפי שהיא משתקפת בזעזועים הנגזרים לכלל המדיניות במודל, הביאה ל"שיפור פָרֶטוֺ" במונחי השונויות של האינפלציה והתוצר. לשם כך ערכנו סימולציות המדמות את ההתפתחויות הכלכליות בהשפעתם של זעזועי מדיניות שונים מאלו שהיו בפועל (counterfactual simulations), ובכל סימולציה חישבנו את ממוצע הריבועים של סטיות האינפלציה ושל פערי התוצר. על סמך התוצאות נבנתה לכל אחת מהשנים עקומה המבטאת את "חזית היעילות", דהיינו את השילובים היעילים של ריבועי סטיות האינפלציה ופערי התוצר. לאחר מכן השווינו את הביצועים בפועל לחזית זו, ובדקנו אם זעזועי המדיניות קירבו את התוצאות בפועל ל"חזית היעילות" או הרחיקו אותן ממנה; במילים אחרות - אם המדיניות הייתה "יעילה". מהתוצאות עולה כי ישנן שנים שבהן הביצועים בפועל היו קרובים לחזית היעילות    (2001 ו-2009) ושנים שבהן הם היו רחוקים ממנה (2003, 2004 ו-2006). עוד עולה כי ישנן שנים שבהן זעזועי המדיניות המוניטרית הביאו לשיפור ביצועי המשק (2004 ו-2008), ושנים שבהן הם הביאו להרעה (2003 ו-2006). ולבסוף - ישנן שנים שהתאפיינו בזעזועי מדיניות חזקים (2002, 2008 ו-2009), אשר בדרך כלל גם התאפיינו בהעדפה של צמצום פער התוצר במחיר של שונות גבוהה יחסית באינפלציה.

 

  למאמר המלא בנושא: הערכת המדיניות המוניטרית בדיעבד (באנגלית) בכתב העת בו פורסם

 למאמר המלא בנושא: הערכת המדיניות המוניטרית בדיעבד (באנגלית) כקובץ PDF