תק​ציר:

בשנים האחרונות נרשמת ירידה בקצב האינפלציה בישראל, למרות שהמשק נמצא בסביבה של תעסוקה מלאה. הערכה רווחת היא שהתגברות התחרות, בפרט בענפים הסחירים היא אחד מהגורמים שאחראים לתופעה.  נייר זה מציג ניתוח של הגורמים המשפיעים על רמת המחירים ברמה ענפית במשק הישראלי, בחמישה ענפים: הלבשה, מזון, תקשורת, צורכי רחצה וקוסמטיקה, והבראה, נופש וטיולים. בנוסף לגורמים המסורתיים אשר משפיעים על שיעור האינפלציה (שע"ח, מחירי ייבוא, תוצר), נמדוד את השפעת התחרות. במאמר זה אנו נעשה שימוש בשתי חלופות למדידת רמת התחרות ברמה ענפית: i)) שיעור הרווח (היחס בין הכנסות לעלויות המכר והתפעול) ו-(ii) יחס ההוצאות (היחס בין הוצאות מכירה ושיווק בענף ביחס להכנסות). האינדיקטור הראשון קיים בספרות והוא קשור למדד לרנר. האינדיקטור השני הוא לא משתנה קלאסי למדד תחרות אך תואם את הנסיבות הספציפיות שנצפו בישראל. התוצאות  עקביות עם קיומו של קשר שלילי בין עלייה בתחרות בענפים שנסקרו לבין שיעור האינפלציה הענפית.  כמו כן, הקשר השלילי בולט במיוחד בענף ההלבשה.

 

למאמר המלא בנושא: השפעת התחרות במשק הישראלי על המחירים: ניתוח באמצעות עקומת פיליפס ענפית (באנגלית) כקובץ PDF ​