תקציר:

עבודה זו מנתחת מספר השלכות כלכליות עקריות של ההתפתחות הדמוגרפית הצפויה בשלושת העשורים הבאים.

חלקה הראשון של תקופה זו יעמוד בסימן המשך הצטרפותם של המחזורים הגדולים של ילידי 1967-1976 לכח העבודה. בחלקה השני של תקופה זו תורגש בעוצמה רבה השפעת פרישתם של בני דור "גאות הילודה" (ה-Baby Boom), ילידי השנים 1945 עד 1954, מכח העבודה.  פרישתם תצמצם מצד אחד את משקל בני גילאי העבודה בתוך האוכלוסיה, ובה בעת תגדיל את הביקוש לשרותים רפואיים ואת היקף תשלומי הפנסיה. כך יגבר הנטל על גילאי העבודה, ויווצר לחץ להורדת שיעורי החסכון הפרטיים והציבוריים. בנוסף להתבגרות בני דור גאות הילודה תפעלנה בכיוונים האמורים גם השפעות הרכב הגילים המבוגר יחסית של העליה בשנים האחרונות וירידת שיעורי הילודה הסגוליים מאז המחצית השניה של שנות ה-70. ירידת שיעורי הילודה הסגוליים משקפת במידה רבה דחיית גיל הנשואים. נראה שמגמות אלה בשיעורי הילודה הושפעו בין היתר מגורמים כלכליים, וביניהם עליות שיעור האבטלה וההתייקרות היחסית במחירי הדיור.

 

למחקר המלא בנושא: התחזית הדמוגרפית ולקחיה כקובץ PDF