תקציר:

במאמר"Predicting the Present with Google Trends" (Choi, Varian, 2008)  מוצע מודל לחיזוי אינדיקטורים בו-זמניים לפעילות הריאלית, אשר לפיו הפופולריות של מושאי-חיפוש מסוימים ב"גוגל" – המוגדרת כשיעור החיפוש של מושא מסוים מסך החיפושים במדינה או באזור - עשויה לשמש משתנה מסביר לפני שהנתונים הרשמיים נעשו זמינים או עברו עדכון. עדות לכך נמצאה לגבי מכירת מכוניות, מכירת בתים, מסחר קמעוני ונסיעות בארצות שונות. באמצעות יישום של  ,Google Insights for Searchהמסכם חיפושים ב"גוגל" לפי קטגוריות סוציו-אקונומיות גדולות, אני בוחנת את יכולת החיזוי של מדדי חיפוש הרלבנטיים לפעילות הכלכלית – בישראל. נמצאו שש קטגוריות לחיזוי, כפי שהוגדרו על ידי "גוגל":Human Resources (Recruitment and Staffing), Home Appliances, Travel, Real Estate, Food and Drink and Beauty and Personal Care.. על פי מבחני הסיבתיות הדו-משתניים של גריינג'ר, כוח החיזוי הרב ביותר נמצא בקטגוריהHuman Resources . נתון זה, הנמדד בתדירות חודשית, מקדים את שיעור המשרות הפנויות שמשרד התמ"ת מפרסם לכל רביע, ולפיכך עשוי לסייע בהסקת מסקנות חודשיות לגבי שיעור האבטלה. המשתנה שהיכולת לחזות אותו באמצעות מדדי החיפוש של "גוגל" היא הגבוהה ביותר הוא השינוי במספר משרות השכיר במגזר העסקי.שני ממצאים אלו מאפשרים לפרש את כוח הניבוי של הקטגוריות האמורות כביטוי למידת אמון הצרכנים.ההסתברויות הבייסיאניות להאטה בפעילות הריאלית, המחושבות על סמך מדדי החיפוש ב"גוגל" בתקופה פברואר 2004 עד פברואר 2009, מאותתות על האטה במחצית הראשונה של 2007, וכן מאז מארס 2008 - תוצאה המתיישבת עם ההערכות הרשמיות בדבר האטה בצמיחה הכלכלית במחצית הראשונה של 2007 ומיתון מאז המחצית השנייה של 2008.לשם יישום הממצאים האמורים במעקב אחר התפתחות הפעילות הריאלית שולב מדד חיפוש למוצרים בני קיימא, כמשתנה עזר לחיזוי הרכיב "הפדיון מסחורות ושירותים" במדד המשולב למצב המשק.עם כל זאת אפשר שניתוח נתוני החיפושים ייתקל במכשולים, שיחייבו תשומת לב: ראשית, מדדי חיפוש, המתבססים, כאמור, על שיעורי חיפושים מסוימים מתוך סך החיפושים, יכולים להיות לא-סטציונריים, בעוד שהמעקב אחר הנתונים הרשמיים הרלבנטיים על ההתפתחויות הריאליות מתנהל במונחים של שיעורי שינוי, שהם בדרך כלל סטציונריים; שנית, ייתכן שיכולת החיזוי של מדדי החיפוש משתנה על פני זמן.