תקציר:

עבודה זו מציעה מסגרת לחיזוי-בזמן-אמת (nowcasts) של השינויים בצריכה הפרטית בתדירות חודשית - סדרה הנאמדת על ידי הלמ"ס בתדירות רבעונית. מוצגים שני מודלים של תדירות מעורבת (mixed-frequency models), המקשרים ישירות בין המשתנה המוסבר (שיעורי השינוי הרבעוניים של הצריכה הפרטית) לבין המשתנים המסבירים, שתדירותם חודשית - היבוא של מוצרי צריכה בני קיימא (ללא כלי רכב), המסחר הקמעוני, פדיון ענפי השירותים, התשלומים בכרטיסי אשראי ונתוני המע"מ - כולם בנתונים מנוכי עונתיות, הזמינים מפרסומים רשמיים.

המודל הראשון הוא מודל ה-MIDAS, אשר מפיק תחזיות רבעוניות, המתעדכנות על בסיס חודשי. המודל השני הוא מודל ה-state-space, המפיק תחזיות חודשיות. עיתוי הפרסום של הנתונים המסבירים החודשיים בזמן אמת הוא פרמטר חשוב במודלים של תדירות מעורבת, אשר מבנה הפיגורים מותאם אליו. נבדקה גם אפשרות להשלים את נתוני הקצה החסרים בְּאומדנים המבוססים על מדדי החיפוש של Google, הזמינים בזמן אמת. כך נערכו סימולציות של אומדני הקצה שמחוץ למדגם על סמך41 קטגוריות חיפוש של Google המותאמות לקטגוריות של הוצאות משקי הבית על צריכה פרטית. מתוכן נבחר, בכל חודש מחדש, מספר קטן של קטגוריות "מובילות"; זאת על סמך מזעור של ערכי ה-AIC, המבוסס על הנתונים הידועים עד החודש הקודם.מודל ה-MIDAS הרבעוני מאפשר תחזיות-זמן-אמת שטעויות החיזוי (RMFSE/AMFSE) בהן דומות לאלה שבמודל ה-OLS של חטיבת המחקר, אך מקדים אותן לפחות בחודשיים.

אשר למודל החודשי - ה-state-space - נמצא שתחזיות-זמן-האמת שלו מתיישבות עם הנתונים הרבעוניים הרשמיים. זאת ועוד, על פי עדויות אמפיריות ראשוניות, סדרה חודשית זו של השינויים בצריכה הפרטית מתאימה לשימוש במשוואות ה-VAR לאינפלציה יותר מאשר המדד המשולב למצב המשק, משום שהיא משקפת את הביקושים המקומיים בלבד.

למחקר המלא בנושא:חיזוי חודשי של הצריכה הפרטית בזמן אמת (באנגלית) כקובץ PDF