תקציר

חברות הגז נחלקות לחברות גדולות (בעלות נתח שוק גדול) ולחברות קטנות (בעלות נתח שוק קטן). לצרכנים הביתיים בצובר גז (מכל בעל קיבולת של 0.5-5 טון גז שמוטמן בקרקע) יש עלויות מעבר הטרוגניות (Heterogeneous Switching Costs) בין חברות. הנתונים מראים שביישובים מתקיים הפרש במחירים - חברה גדולה גובה מחיר גבוה יותר מחברה קטנה - וכן שנתונים סוציו־דמוגרפים ברמת היישוב (קהילתיות וגודל משק בית), מתואמים עם ממוצע המחירים ועם ההפרש במחירים ביישוב. ביישובים החרדים, שבהם יש נטייה לקהילתיות שמתפרשת כשיתוף פעולה בענייני צרכנות, ממוצע המחירים נמוך, ובמידת מה גם ההפרש במחירים שקיים בין חברות גדולות לקטנות הוא נמוך. ביישובים שבהם משקי הבית הם גדולים, ההפרש במחירים הוא נמוך והם מאופיינים בריבוי של חברות. ביישובים שבהם אין נוכחות של חברות קטנות, המחירים בצובר גבוהים במיוחד. כדי להסביר את התופעות האמפיריות הללו פותח מודל פורמלי עם עלויות מעבר הטרוגניות של הצרכנים. מאפייני התפלגות עלויות המעבר של הצרכנים (סטיית תקן ותוחלת) קושרו למאפיינים סוציו־דמוגרפים של הצרכנים (קהילתיות וגודל משק הבית). נמצא שהתוצאות מהמודל הפורמלי תומכות בתוצאות מאמידה של מחירי הגז לפי חברה ויישוב.

ממצאי המחקר אודות השפעתם של עלויות מעבר גבוהות על רמות המחירים רלוונטית גם לענפי משק אחרים שבהם יש לצרכנים עלויות מעבר.  הממצאים מלמדים שניתן להביא להפחתת מחירים על ידי המשך הפחתת עלויות המעבר של הצרכנים באמצעות הנגשת המידע לצרכנים ולנותני שירותים בענף ויצירת תנאי אסדרה למתחרים חדשים.

 

למאמר המלא כקובץ PDF