תקציר:

העבודה מציגה ובוחנת קשת רחבה של מדדי ליבה למדד המחירים לצרכן. טיבם של המדדים המוצגים נבחן על פי פשטות החישוב שלהם, יכולתם לתאר את סביבת האינפלציה הנוכחית ויכולתם להעריך ולחזות את סביבת האינפלציה העתידית. לצורך בחינת טיב המדיניות המוניטרית בדיעבד, וגם כדי לסייע בקביעת המדיניות לעתיד, יש חשיבות לבחינה של "אינפלציית ליבה" המנוכה מרעשים בלתי צפויים שאינם ניתנים להשפעה על ידי המדיניות המוניטרית.

בעבודה נבחנים 23 מדדים שונים, המקובלים ברובם בספרות. בדומה לממצאים במדינות אחרות, נמצא כי אין מדד ליבה יחיד העדיף באופן ברור על פני המדדים האחרים. מהבדיקות שנעשו עולה כי המדדים המשקללים את הסעיפים על פי התנודתיות שלהם והמדד הקוטם 20 אחוזים מהשינויים החריגים בכל קצה תורמים להבנת הסביבה הנוכחית. המדד המנכה את מחירי האנרגיה והמזון וזה המנכה בנוסף גם את מחירי הפירות והירקות וכן מדד מורכב יותר המבוסס על אמידת מערכת של VAR כוללים מידע המשפר את היכולת לחזות את המדד הכולל.

למחקר המלא בנושא: מדדים לאינפלצית הליבה בישראל כקובץ PDF