תקציר:

אחת ההגדרות המקובלות לשער חליפין ריאלי של משק היא היחס בין מחירי מוצריו הסחירים למחירי מוצריו הבלתי סחירים. בעבודה זו חושב אומדן למדד המחירים הסחירים והבלתי סחירים בשני שלבים. בשלב הראשון חולק מדד המחירים לצרכן לשני רכיבים אלה. בשלב השני חולקו סך השימושים של המשק למעט הצריכה הפרטית לאותם קבועים.שילוב האומדנים שנגזרו ממדד המחירים לצרכן באומדן זה נותן ביטוי לכל השימושים במשק.חרף ההבדלים בין המדד שנבנה במסגרת זו למדדים מקובלים אחרים ניתן לקבוע שכל המדדים מתואמים ביניהן במידה רבה במגמה ארוכת טווח, אם כי בנקודות זמן מסוימות יש לעיתים הבדלים משמעותיים, המתבטאים במגמות סותרות.אינדיקטורים לטים של המדדים השונים מצביעים על יתרונו של המדד המוצע.

למאמר המלא בנושא: מדדים למחירי מוצרים סחירים ובלתי סחירים כקובץ PDF