תקציר

בנייר זה אני מציג מדד לבחינת איכות הממשל התאגידי המותאם לחברות עם מבנה בעלות ריכוזי. המדד כולל 31 רכיבים המודדים שלושה מימדים של איכות הממשל התאגידי: עצמאות הדירקטוריון, מיומנות הדירקטוריון, והפער שבין זכויות השליטה של בעל השליטה בפירמה לבין זכויותיה בהון שלה. למדד המוצע מספר יתרונות על פני מדדי ממשל תאגידי שהוצעו בעבודות קודמות: הוא מבוסס באופן בלעדי על נתונים המדווחים על ידי הפירמות מכוח החוק ואשר מידת המהימנות שלהם גבוהה מנתונים המדווחים באופן וולונטרי בהם נעשה שימוש בחלק מהעבודות הקודמות; הוא לא כולל רכיבים המודדים את מידת האחריות החברתית של הפירמה מאחר ומימד זה לא משקף את מידת ההגנה על המשקיעים בפירמה; הוא לא כולל רכיבים המודדים תוצאות של איכות ממשל תאגידי לרבות רכיבים העוסקים בהיקף הכספי או במספר העסקאות עם בעלי שליטה שמבצעת הפירמה וכן רכיבים המודדים את הצעדים המשמעתיים בהם נוקטת הפירמה כנגד ההנהלה שלה; הוא מודד באופן נרחב את המיומנויות של הדירקטוריון; והרכיבים שלו מוגדרים היטב כך שהם ניתנים לחישוב ללא צורך בהפעלת שיקול דעת סובייקטיבי. בהתבסס על המדד, חישבתי ציוני ממשל תאגידי ל – 120 חברות ציבוריות לא פיננסיות בשנים 2007-2014 והראיתי שהם משתפרים לאורך שנות המדגם הן הודות לתיקוני חקיקה שנכנסו לתוקף בתקופה זו והן עקב צעדים שנקטו הפירמות באופן וולונטרי.

למאמר המלא בנושא: מדד לבחינת איכות הממשל התאגידי בחברות עם מבנה בעלות ריכוזית כקובץ PDF ​