תקציר:

בעבודה זו אנו בוחנים את הסוגיה של סיוע ממשלתי למשפחות צעירות ומימונו באמצעות העלאת מס ההכנסה בתקופות בהן הילדים עזבו את הבית ושכר ההורים גבוה בזכות הוותק שצברו בשוק העבודה. אנו בוחנים את סל ההוצאה ומאפייני ההשתתפות בשוק העבודה של הורים לילדים צעירים בישראל ומוצאים שלמשפחות אלה הוצאות גבוהות מאשר למשפחות אחרות, וכי הכנסותיהן בשנים בהן הילדים נוכחים במשק הבית נמוכות בהשוואה לשנים שאחריהן. איננו מוצאים סימנים לכך שמצבן היחסי של המשפחות הצעירות הורע משמעותית בעשור האחרון, פרט לשוק הדיור בו אנו מזהים כי שיעור גדל והולך ממשפחות אלה גרות בשכירות בעוד שמגמה כזאת לא התפתחה בקרב משפחות ללא ילדים או משפחות עם ילדים בוגרים. כמו-כן אנו מראים שהורים לילדים צעירים מאופיינים באחוזי השתתפות גבוהים ובשהיה מתמשכת בשוק העבודה. השוואה של ההטבות הניתנות למשפחות עם ילדים במדינות ה-OECD להטבות בישראל עבור 14 טיפוסי משפחה והכנסה נפוצים של הורים עם ילדים מראה כי ההטבות הניתנות ב-OECD לכל הטיפוסים גבוהות מאלה שניתנות בישראל. סימולציה של הגדלת ההטבה הממוצעת למשפחות עם ילדים צעירים לזו הנפוצה במדינות האחרות ב-OECD, תוך העלאת שיעורי מס ההכנסה למשפחות מבוגרות יותר כך שהמדיניות תהיה מאוזנת תקציבית – ולאורך זמן גם ברמת הכנסות הפרט - מראה כי ניתן להגדיל משמעותית את התועלת של האוכלוסייה בזכות החלקת התצרוכת על פני מחזור החיים של המשפחה.