תקציר:

מאמר זה מציג ניתוח אמפירי של ההשפעות הפיסקאליות על החיסכון הלאומי בישראל, במסגרת מודל משק פתוח עם מסים מעוותים. הניתוח התיאורטי של התרומה השולית של משתנה פיסקאלי לחיסכון הלאומי מביא בחשבון את ההתאמה הדרושה בשיעורי המס בעקבות שינוי בהוצאה הציבורית. מן העבודה עולה כי ההוצאה הביטחונית משפיעה לשלילה ובמידה משמעותית על החיסכון הלאומי, וכי השפעה זו מילאה תפקיד מרכזי בתנודות החיסכון הלאומי בתקופה 1960 עד 1994. עוד נמצא, שההעברות החד-צדדיות מחו"ל לסקטור הציבורי ולסקטור הפרטי משפיעות לחיוב על החיסכון הלאומי. כמו כן נמצא, שהרכב המס משפיע על החיסכון הלאומי: השפעתו של מס ההכנסה שלילית, ואילו למס עקיף (כגון מס ערך מוסף) השפעה חיובית. כלומר ניתן להשפיע על החיסכון הלאומי מבלי לשנות את הגירעון התקציבי.

 

למחקר המלא בנושא: מדיניות פיסקאלית והחיסכון הלאומי במשק פתוח כקובץ PDF