תקציר:

המדיניות המוניטרית מנוהלת בסביבה של אי-וודאות רבה לגבי המצב הכלכלי הנוכחי. לפיכך נעשה שימוש במיגוון רחב של אינדיקטורים כלכליים הזמינים בזמן אמת, אשר שופכים אור על מגזרים שונים של הכלכלה. מאמר זה מציג שיטה לשקלול האינדיקטורים לכדי תמונת מקרו כוללת במסגרת של מקורות ושימושים; זאת באמצעות מודל לחיזוי שיעור הצמיחה של השימושים, היבוא והתוצר בישראל בזמן אמת (nowcasting). שימוש במודל מאפשר לקבל אומדן מוקדם של הפעילות הכלכלית חודש עד חודשיים לפני הפרסום הרשמי של הלמ"ס. השיטה כוללת: מעבר מסט אינפורמציה חודשי - הכולל מידע מלא או חלקי על הרביע הנסקר - למערכת רבעונית; חיזוי כל אחד מרכיבי החשבונאות הלאומית (הצריכה הפרטית, ההשקעה, היצוא והיבוא) בנפרד; ואמידת התוצר באמצעות זהות מקורות ושימושים ואינדיקטורים משלימים.

התוצאות המרכזיות של המחקר הן:

(1) האינדיקטורים המרכזיים התורמים לכושר החיזוי הם נתוני סחר החוץ: יצוא ויבוא סחורות, יבוא בני-קיימא ויבוא מוצרי השקעה. תרומה נוספת מתקבלת מנתוני סקרים - מדד אמון הצרכנים, מדד מנהלי הרכש, מדד ניצולת ההון - וכן ממדדי מניות ומנתוני תקבולי המסים. יתרונם של רוב האינדיקטורים האלה הוא רוויזיות נמוכות יחסית, בפרט בנקודות מפנה.

(2) נמצא כי המודל מתפקד היטב בחיזוי-מחוץ-למדגם של התוצר, הצריכה הפרטית והיבוא, ובמידה פחותה - של היצוא; לעומתם טיב החיזוי של ההשקעה בנכסים קבועים הוא נמוך, ולא ניתן לחזות את הצריכה הציבורית.

(3) האומדן הכמותי לקצב צמיחת התוצר חשוף לטעות ממוצעת (בערך מוחלט) של 1.6 נקודות אחוז במונחים שנתיים. כושרו הגבוה של המודל בחיזוי התוצר נובע בין השאר מהשימוש בזהות מקורות ושימושים, המביא לקיזוז של הטעויות בשימושים על ידי היבוא.

(4) נמצא כי יבוא בני הקיימא הוא אינדיקטור מרכזי בחיזוי הצריכה הפרטית; זאת אף על פי שהוא מהווה פחות מ-10 אחוזים ממנה.

(5) מאמידת היצוא נמצא כי מדד מנהלי הרכש של ארצות הברית יכול לשמש מדד לביקוש העולמי, וכי משתנה זה עדיף על משתנים מוכרים אחרים - כגון הסחר העולמי והתוצר, המתקבלים באיחור ניכר.

(6) כושר החיזוי הנמוך של ההשקעה בנכסים קבועים נובע, בין השאר, מן השוני בהתפתחות בין ההשקעה בבנייה להשקעה בענפי המשק, ומהעדר אינדיקטורים טובים לחיזוי הבנייה.

(7) נתוני ההשקעה במלאי הם תנודתיים מאוד וחשופים לרוויזיות רבות, ובכל זאת נמצאו עדויות לתפקוד המלאי כ"בלם"(buffer) לפערים זמניים בין הביקוש להיצע.

(8) מהניסיון שנצבר בשימוש במודל עד כה עולה כי טיב התחזית בזמן אמת אינו נופל מטיב התחזית בדיעבד, למרות הרוויזיות שעוברים האינדיקטורים החודשיים. תוצאה זו מתקבלת ככל הנראה הודות למיתאם הגבוה שבין הרוויזיות באינדיקטורים לחיזוי השימושים לבין האינדיקטורים לחיזוי היבוא.