תקציר

 
בשנים האחרונות עקב העלייה המשמעותית במחירי הדירות בישראל עולה הצורך בהבנת השפעתה של המדיניות המוניטרית על מחירי הדירות, רמתה והימשכותה. מחקר זה מוצא כי בתגובה לזעזוע חיובי של נקודת אחוז בריבית המוניטרית של בנק ישראל מחירי הדירות הנומינאליים יורדים ב- 2.6%, ומחירי הדירות הריאליים ב- 1.1% (באופן סימטרי לזעזוע שלילי). מהשוואה בין לאומית נרחבת עולה שזעזוע מוניטרי משפיע על מחירי הדירות בישראל באופן דומה לממוצע במשקים אחרים בעולם. מחקר זה מצטרף לבסיס מחקרי עולמי רחב ומציע, ככל הנראה לראשונה בישראל, בחינת VAR מבני של הקשרים הדינאמיים בין המדיניות המוניטרית למחירי הדירות, הלוקחת בחשבון את המשתנים העיקריים במשק המשפיעים ומושפעים מקשר זה. המסקנה העיקרית העולה מהתוצאות, בדומה למתקבל במחקרים אחרים בעולם, הינה שזעזועים מוניטריים כשלעצמם לא היוו גורם דומיננטי בהסבר השינויים מחירי הדירות במדגם שתחילתו ברבעון השני של 1995 וסיומו ברבעון הראשון ב-2015.
 ​
 
 ​​​​