תקציר:

מטרת המאמר היא למלא חלל תיאורטי שישנו באשר למידול המוטיבציה לקיומה של ההוצאה הביטחונית, וללמוד על ידי כך על השפעתו של האיום הביטחוני על צמיחה כלכלית. מהעבודה עולה כצפוי, כי יש קשר שלילי בין מידת האיום הביטחוני לצמיחה כלכלית. אנו למדים עוד, כי קיים קשר פרבולי בין משקל ההוצאה הביטחונית בתוצר לבין שיעור הצמיחה. ברמה נמוכה של הוצאה ביטחונית מתקיים קשר חיובי בין משקל ההוצאה הביטחונית לשיעור הצמיחה, כיוון שהתרומה של תוספת נוספת של הוצאה ביטחונית להגברת הביטחון ולכן להגברת הצמיחה גדולה מן ההשפעה השלילית של תוספת המס המתחייבת מגידול ההוצאה הביטחונית. לעומת זאת ברמות גבוהות של הוצאה ביטחונית קורה ההיפך ומתקיים קשר שלילי בין משקל ההוצאה הביטחונית לשיעור הצמיחה.

 

למחקר המלא בנושא: צמיחה כלכלית תחת איום ביטחוני כקובץ PDF