תקציר

זוהי גרסה שלישית של המודל לחיזוי האינפלציה לטווח של עד שנה. מודל זה משמש למעקב אופרטיבי, ומייצר בכל חודש תחזית של השינויים במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים הבאים. התחזיות נשענות על זיהוי אוטומטי של תהליכים סטוכסטיים - מגמה ועונתיות - בהתפתחות המחירים ב-14 קבוצות משנה של סל התצרוכת. הפרמטרים נאמדים באמצעות תוכנת X-12-ARIMA ומתעדכנים עם כל עדכון של בסיס הנתונים.

אומדני המגמה בקבוצות המשנה של המדד הכללי מאפשרים להגיע לאומדן של סביבת האינפלציה. אומדן זה נחוץ לצורכי התכנון המוניטרי, אך קשה להשיגו בזמן אמת ובתדירות גבוהה עקב תנודתיות המחירים במרכיבי הסל. עבודה זו מציעה אומדן מוחלק של סביבת האינפלציה בזמן אמת, המחושב כמגמה משוקללת יחד עם התחזית ותוך השפעה הדדית ביניהם.

הגרסה החדשה של מודל החיזוי מאפשרת להתחשב בגורמים כלכליים, מלבד פיחות השקל מול הדולר - שקודם לכן לא נכנסו למודל כמשתנים מסבירים רציפים. המשתנים שנוספו הם מחירי הדלקים, המותאמים לסעיפי המדד, וההתייקרות הדולרית של מוצרי הצריכה המיובאים, המחושבת על-סמך שינויי שערי החליפין הצולבים של תשע מדינות שישראל סוחרת עמן, כולל סין וטורקיה. הגרסה החדשה הוכנסה לשימוש החל מתחזית חודש דצמבר 2005, והקטינה משמעותית את טעות התחזית ex-ante לחודש העוקב - ל-0.13%, לעומת 0.2% בגרסה הקודמת. הפחתת הטעות ex-ante מוסברת במקצת על ידי ירידת תנודתיות המחירים בשנתיים האחרונות לעומת שלוש השנים שקדמו להן, אך בעיקר על ידי הוספת כוח הסבר. המלצה מעשית של העבודה היא לשנות את ספציפיקציות המודל אחת לשלוש שנים, לפחות.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF