תקציר:

מטרת המחקר היא לבדוק מהם הגורמים שהשפיעו על התפתחות שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א בחמש עשרה השנים האחרונות. לשם כך נעשה שימוש במדגם הגדול ביותר שנאסף בישראל עד כה על נתוניהם האישיים ושכרם של המנכ"לים בחברות ציבוריות. הממצא המרכזי של המחקר הוא ששכר המנכ"לים מושפע חיובית מגודל החברה ומביצועיה (הן החשבונאיים והן הבורסאיים). יחד עם זאת, מתברר כי רגישות השכר לביצועים פוחתת עם השנים, עד כדי כך שבחמש השנים האחרונות לא היה ניתן להסביר את שכר המנכ"ל על ידי ביצועי החברות. המנכ"ל מתוגמל על ביצועיה היחסיים של החברה: אם זו מציגה רווחים נמוכים יחסית לחברות אחרות באותו הענף, שכר המנכ"ל יקטן, ולהפך - אם המנכ"ל יציג רווחים גבוהים מאלה של החברות האחרות בענף, שכרו יועלה. גמישות שכרו של המנכ"ל לביצועי החברה אינה תלויה בגודלה: אין, מבחינת הגמישות, הבדל בין חברות גדולות לקטנות. בבחינת ההבדלים בין מחזורי העסקים נמצא שרגישות השכר לביצועים גבוהה יותר דווקא בשנות שפל. עוד נמצא כי המנכ"ל לא מתוגמל על ביצועי החברה בטווח הארוך, אלא רק על ביצועיה בטווח הקצר (עד שנתיים). מחקר זה מציג לראשונה את נושא המנכ"לים המשותפים (Co-CEO). נמצאו פערי שכר בין שני מנכ"לים המכהנים באותה חברה ובאותה שנה; אלה מושפעים מהבדלים בהחזקות המנכ"לים, בוותק שלהם, בהשכלתם ובתפקידם בדירקטוריון. במחקר נבדק גם הקשר בין חילוף מנכ"לים לביצועי הפירמה. נמצא כי ירידה בביצועים החשבונאיים של הפירמה מגדילה את ההסתברות להחלפת המנכ"ל. לעומת זאת פועלים הביצועים הבורסאיים בכיוון ההפוך: המנכ"ל יעדיף לפרוש מהחברה "בשיא", כך שהוא יוכל להציג הישגים אישיים בפני החברה הבאה שינהל.

למחקר המלא בנושא: תגמול המנכ"לים בחברות ציבוריות כקובץ PDF

​​