נורמליות, רמת סיכון שכיחה ושינוי חריג בשער החליפין
יואל הכט* והלנה פומפושקו**
 
תקציר
 
עבודה זו מציגה שלושה מדדים לבחינת שער החליפין הצפוי כפי שהוא משתקף במסחר באופציות על השער. המדדים מאפשרים לבחון סטטיטסית, בתדירות יומית, באיזו מידה התנהלו הציפיות לשינויים בשער החליפין במסגרת התפלגות נורמלית (להלן "מדד N"), מהי רמת הסיכון השכיחה בשוק מטבע החוץ (להלן "מדד R"), והאם צופה השוק שינוי חריג ("קפיצה") בהתנהלות שער החליפין ומה הציפיות לכיוון השינוי ועוצמתו (להלן "מדד J").
המדדים יושמו על מסחר יומי באופציות על שער החליפין שקל-דולר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. מניתוח מדד N בתקופה שבין אוקטובר 2002 ליוני 2004 עולה כי שיעור הימים בהם התנהל המסחר במסגרת התפלגות נורמלית מתוך כלל ימי המסחר באותה תקופה הסתכם רק ב- 10%-20%, אולם בראשית 2004 עלה שיעור זה לכ- 90%-100% מימי המסחר בחודש.
על אף תהליך הייסוף הניכר בשער החליפין של השקל מול הדולר (כ- 10% במחצית הראשונה של 2003) וכאשר מדד N שיקף מצב של סביבה א-נורמלית בשוק, שיקפו מדד R ומדד J רמת סיכון שכיחה גבוהה וציפיות לשינוי חריג בשער רק בכיוון של פיחות. מכאן הסקנו, שלפחות בהיבט הסטטיסטי שוק ההון בישראל עדיין לא הפנים שכיוון שער החליפין יכול להיות גם לייסוף נומינלי משמעותי כפי שהתרחש בפועל בראשית 2003.
יתכן כי אחד הגורמים באותה תקופה לירידה בתרומת מגזר המט"ח לרווחים מפעולות מימון במערכת הבנקאות הישראלית במהלך שנת 2003, היה חוסר ההתאמה הניכר שבין ההתנהלות הצפויה של שער החליפין לבין התנהלותו בפועל.
 
מילות מפתח: שער חליפין, אופציות, תהליך סטוכסטי, התפלגות דו-לוג-נורמלית, ציפיות, מדד נורמליות, מדד לרמת סיכון שכיחה, מדד לשינוי חריג בשער החליפין.
 
*יחידת המחקר בפיקוח על הבנקים, דואל:yhecht@boi.gov.il
**המחלקה המוניטרית בבנק ישראל, דואל:helenap@boi.gov.il
תודתנו נתונה לעקיבא אופנבכר, אדי אזולאי ורועי שטיין על הערותיהם המועילות ולמנחם ברנר על תרומתו לחישוב מדד ה- VIX®. אנו מודים גם למשתתפי הסמינר של המחלקה המוניטרית ושל יחידת המחקר בפיקוח על הבנקים על הערותיהם והארותיהם המועילות. טעויות, אם נפלו בעבודה, הן של הכותבים בלבד.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF