Rnd
יואל הכט והלנה פומפושקו
 
תקציר
 
RND - התפלגות ניטרליית לסיכון - נאמדת בהנחה שתוחלת התשואה של נכס הבסיס שווה לתשואה חסרת סיכון. בעבודה זו אמדנו בתדירות יומית את התפלגות נכס הבסיס במסגרת הנחת RND כמקובל אולם במהלך האמידה מצאנו שארית בלתי מוסברת בעלת הטייה קבועה. לשארית זו נתנו משמעות של "פרמיית סיכון" וחילקנו אותה לשני רכיבים אותם הכפלנו זה בזה: "מחיר ליחידת סיכון" ו"כמות הסיכון" שאותה מדדנו במונחים של סטיית תקן.
מתוצאות האמידה עולה, כי "פרמיית הסיכון" של שער החליפין שקל/דולר בשנים 1997-2005 הייתה 1.6% בממוצע יומי, וזו של מדד ת"א-25 הייתה באותה עת 5.5% בממוצע; ה"מחיר ליחידת סיכון שער חליפין" דמה לזה של מדד ת"א-25, ובשנים 1997-2005 הוא היה שווה לכ- 0.2 בממוצע יומי.
 
מילות מפתח: RND, פרמיית סיכון, התפלגות צפויה.
 
המחקר בשלמותו כקובץ PDF  ()
לדף המאמרים המלא של המחלקה המוניטרית