אופטימיות ומחזורי עסקים: ערוץ האשראי במשק הישראלי 1997 - 2004
בן ציון זילברפרב, מרים קראוס ואביחי שניר
 
למחקר המלא כקובץ PDF 
 
תקציר
 

עבודה זאת עוסקת באופן שבו משפיעה האופטימיות בשווקים על רמת הסיכון באשראי המוענק על ידי הבנקים. טענתנו היא כי בזמן אופטימיות הבנק יהיה פחות זהיר במתן אשראי ובלקיחת בטחונות מתאימים. זאת עקב הערכות אופטימיות מדי המתבססות על ההנחה כי מצב המשק הנוכחי משקף את הצפוי אף בעתיד. התוצאות האמפיריות, המתבססות על נתוני אשראי לפירמות בענף הבנייה בישראל, אכן מראות כי בזמן אופטימיות הבנק נותן הלוואות מסוכנות יותר. הדבר מתבטא בכך שסיכויי הגביה של הלוואות שניתנו בזמנים אלו נמוכים מסיכויי הגביה של הלוואות שניתנו בזמנים אופטימיים פחות. זאת ועוד, התוצאות האמפיריות מראות גם כי הסיכוי להיות בדרוג אשראי נמוך, גדל ככל שהפירמה לקחה יותר הלוואות בזמן אופטימיות. דבר זה מצביע על כך שבזמן אופטימיות לא נגבו מספיק בטחונות יחסית לגודל ההלוואה. מהתוצאות משתמע כי אופטימיות בשווקים בזמנים של גאות כלכלית גורמת להאצת הפריחה הכלכלית. עם זאת, רמת הסיכון הגבוהה באשראי שמוענק בזמנים כאלו עשויה לשחק לרעת המשק כאשר המשק נכנס למשבר ולהחריף את המיתון. יתכן שזה חלק מההסבר לשפל המתמשך בענף הבנייה בישראל. התוצאות האמפיריות מראות כי ניתן להתייחס לאופטימיות בשווקי ההון כתת ערוץ המגדיל את חשיבותו ואת השפעתו של ערוץ האשראי על מחזורי עסקים.