ערך השוק לעומת הערך בספרים (Market to Book Value)
של מניות הבנקים בישראל
דוד רוטנברג ושאול פרל
 
למחקר המלא כקובץ PDF 
 
תקציר
 

בעבודה זו פותחה משוואת היחס ערך שוק לערך בספרים (MV/BV) של פירמה בנקאית. אמדנו משוואה זו אמפירית לשנים 1993-2003 עבור כל אחד מחמשת הבנקים הגדולים במערכת הבנקאות הישראלית. נמצא כי שני גורמים משפיעים באופן מובהק על יחס זה בכל הבנקים; התשואה להון- משפיעה באופן חיובי והסיכון משפיע באופן שלילי. הסיכון נאמד גם באופן ישיר (ע"י מספר משתני סיכון אשראי שנלקחו מהדוחות הכספיים של הבנקים) וגם באופן עקיף (באמצעות מודל ה-CAPM  המאפשר לחלץ את מחיר גיוס ההון). לאור ממצאים אלו הראנו כי היחס (MV/BV) מושפע חיובית גם מהתשואה המותאמת לסיכון (RAROC) בכל אחד מחמשת הבנקים הגדולים במערכת. שני ממצאים אלו, מלמדים כי ניתן להעריך את ביצועי הבנקים לאורך זמן באמצעות מעקב שוטף אחר התפתחות  היחס (MV/VB) שלהם.