פוטנציאל ההשפעה של ביטול אפליית המס בין ניירות ערך ישראלים לניירות ערך זרים על הרכב תיק הנכסים של הציבור
גולן בניטה וחיים לוי
תקציר
עבודה זו בוחנת במסגרת מודל של תיקי השקעות שפותח כיצד הנהגת הרפורמה במס - ביטול אפליית המס בין ניירות ערך ישראליים וניירות ערך זרים - עשויה להשפיע על הרכב תיק הנכסים של הציבור ובפרט על שיעור ההשקעה בניירות ערך זרים. מטרת הניתוח היא לבחון באיזה מידה נשקף איום ליציבות שוק ההון ושוק מטבע החוץ בעקבות הנהגת הרפורמה במס. השפעת הרפורמה נבחנת בנפרד מנקודת הראות של המשקיעים המוסדיים ומנקודת הראות של המשקיעים הפרטיים.
בשלב הראשון בדקנו את דפוסי ההשקעה בפועל של המשקיעים בישראל ומצאנו נטייה חזקה הן של המשקיעים הפרטיים והן של המוסדיים להשקיע במניות מקומיות למרות הכדאיות הרבה להשקיע בחו"ל. מאידך, נטייה דומה לא נמצאה בהרכב תיק האג"ח של המשקיעים. לפני שבחנו את השפעת הרפורמה במס על דפוסי ההשקעה של הציבור, אמדנו תחילה, במסגרת המודל של טובין ומרקוביץ' לבחירת תיק השקעות, את ההשפעה של הנטייה להשקעה מקומית על הרכב תיק ניירות הערך. יישום המודל מאפשר לבודד את השפעת הרפורמה במס מגורמים אחרים שאינם קשורים לאפליית המיסוי.
מממצאי עבודה זו עולה כי עיקר השפעת הרפורמה במס צפויה להתבטא בגידול ההשקעות של המשקיעים המוסדיים והפרטיים באג"ח זרות. ההבדל בעוצמת ההשפעה של הרפורמה קשור לנטייה החזקה של המשקיעים להשקיע במניות מקומיות ולעלייה המשמעותית בכדאיות היחסית להשקעה באג"ח זרות בעקבות הרפורמה. כמו כן, הממצאים מלמדים כי הרפורמה צפויה להשפיע באופן משמעותי יותר (הן במונחים יחסיים והן במונחים כספיים) על המשקיעים המוסדיים. ההסבר המרכזי לכך נעוץ בעובדה שאפליית המס כיום משמעותית יותר עבור המוסדיים.
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF