דוח הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות, בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין

תקציר:

הוועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים כללה עבודה משותפת של צוות מקצועי מטעם בנק ישראל, משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד התמ"ת והתאחדות חקלאי ישראל. עם תחילת עבודתה הציבה הוועדה בפניה שני יעדים: עידוד התעסוקה של ישראלים וצמצום מספר העובדים הזרים, הנגזר ממדיניותה הכלכלית-חברתית של הממשלה, ועמידה בקנה אחד עם מטרות העל של חקלאות ישראל, שהוגדרו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
עבודת הוועדה העלתה שלושה מנגנונים להשגת יעדיה: ( 1) תמיכה באימוץ טכנולוגיות קיימות ובמחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות; ( 2) עידוד התעסוקה של ישראלים; ( 3) הסדרת העסקתם ובמדינות מפותחות אחרות. כצעדים OECD של עובדים עונתיים, כפי שמקובל במדינות

 

קישור לקובץ

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF