דו"ח הועדה לבחינת מדיניות תעסוקה, בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין

תקציר:

הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל, התמקדה בגיבוש המלצות ישימות אשר מטרתן להרחיב את מעגל המועסקים בישראל, לצמצם את האבטלה, ולהגדיל את ההון האנושי ואת פריון העובדים.
על מנת להשיג יעדים אלו, הדוח מפרט את התכניות אותן צריך הממונה והממשלה לקדם, וכן שינויים בתחומים שונים עליהם מופקד משרד התמ"ת. בכלל זה, מומלץ על הקמת מטה לתכנון מדיניות ובקרה, אשר יבחן את היעדים מעת לעת ואת עמידת הממשלה בהם, שינויים מומלצים לשיפור שירות
התעסוקה, האגף להכשרה מקצועית, האגף למעונות יום, וכן המלצות לקידום וחיזוק אוכלוסיות מעוטות השתתפות, ובמיוחד האוכלוסייה הערבית, החרדית ובעלי המוגבלויות. כמו-כן מומלץ על יעדים לחיזוק תחומי האכיפה וההסדרה. לבסוף, הוועדה תומכת בפריסה ארצית של תכנית מעבר מרווחה לעבודה במתווה "אורות לתעסוקה", בהרחבה ארצית של תכנית "מס הכנסה שלילי", וכן בצמצום מספר העובדים הלא-ישראלים בשוק העבודה.

קישור לקובץ