הליברליזציה בחשבון הפיננסי בישראל
בלפור עוזר, שלי רייס ויואב סופר
המחלקה לפעילות המשק במט"ח
נובמבר 2005
תקציר
המשק הישראלי עבר בשני העשורים האחרונים תהליך הדרגתי עקבי ומוצלח של ליברליזציה בחשבון הפיננסי. תהליך זה היווה חלק מאסטרטגיה של הגברת הפתיחות של המשק כתנאי למיצוי הצמיחה הכלכלית. נייר זה מנתח את הסדר של התהליך לפי חתכים שונים, החל מאמצע שנות השמונים ועד שנת 2005, וכן לאור ניסיון כושל של ליברליזציה "בבת אחת" בשנת 1977. בנוסף הנייר מתאר את השפעת הליברליזציה על התפתחותם של תהליכי ערעור היציבות הפיננסית שחווה המשק תוך כדי התהליך, ובוחן את ההשפעות הכלכליות של הליברליזציה על המשק הישראלי.
תהליך הליברליזציה התבצע בצורה עקבית והדרגתית במקביל לרפורמות מקרו-כלכליות, תהליכי דה-רגולציה בשוק הכספים וההון, נטישת שער חליפין כעוגן נומינלי ומעבר למשטר של יעדי אינפלציה, והגמשת משטר שער החליפין עד כדי ניוד מוחלט.
סדר הליברליזציה היה עקבי עם התפיסה של התקדמות איטית יותר ביצוא הון ובמכשירים קצרי טווח, לעומת יבוא הון ומכשירים ארוכי טווח. הסדר לפי החתך הסקטוריאלי נתן עדיפות למגזר העסקי ולתושבי חוץ על פני משקי בית ומשקיעים מוסדיים.
השוואת הצלחת התהליך ההדרגתי והעקבי של הליברליזציה, לכישלון של ליברליזציה "בבת אחת" בשנת 1977, מצביעה על התנאים המרכזיים שבעטיין נכשלה הליברליזציה ב-1977 ושהבנתן אפשרה תהליך מוצלח יותר: תנאי הרקע המקרו כלכליים, מידת הפיתוח של שווקי ההון המקומיים, תשתית המידע על תנועות הון למשק וממנו, ומידת ההתאמה של כלי המדיניות להסרת הפיקוח על מטבע חוץ.
בחינת ההשפעות הכלכליות של הליברליזציה על המשק הישראלי מראה כי, קיימות אינדיקציות רבות להגברת הפתיחות של המשק, להתרחבות החשבון הפיננסי, ולשיפור במעמדו הפיננסי של המשק. כמו כן, הגידול במעורבותם של תושבי חוץ בשוקי ההון ומטבע חוץ המקומיים, הביאה לפיתוחם ושכלולם של שווקים אלו. תהליכים אלו אפשרו למשק לנצל את יתרונות הגלובליזציה להשתלבות מוצלחת בשווקים הבין-לאומיים.
המאמר בשלמותו כקובץ - PDF