תקציר:

עבודה זו בוחנת את ההשפעה של שכר המינימום על התעסוקה בענפים נבחרים, כאלה המייצרים בעיקר מוצרים סחירים, וכאלה המייצרים בעיקר מוצרים שאינם סחירים במסחר הבינלאומי. לצורך כך נבחנה השפעת השינויים בשכר המינימום בשנים 1973 עד 1994 בענף הטקסטיל ובענף ההלבשה כמייצגים ענפים סחירים, ובענף שירותי האוכל, כענף מייצג בלתי סחיר. הענפים שנבחרו הם ענפים בהם שכר המינימום הוא רלוונטי, כלומר ענפים עתירי עבודה פשוטה.

העבודה מציגה ניתוח של השפעת שכר המינימום על התעסוקה בענפים אלו. סביר שההשפעה תהייה שונה בין הענפים הסחירים בהם מחירי המוצרים נתונים אקסוגנית ונקבעים במסחר הבינלאומי, ולכן אינם מושפעים משינוי מקומי בעלות היצור, לבין הענפים הבלתי סחירים בהם נקבעים מחירי המוצרים בתוך המשק.

כצפוי (וכנגזר מן המודל התיאורטי), נמצאה השפעה משמעותית ומהירה יחסית לשינויים בשכר המינימום על היקף התעסוקה בטווח הארוך בענפי הטקסטיל וההלבשה (בגמישות של 0.5 ו-0.3, בהתאמה). לעומת זאת, בענף האוכל, שהוא במידה רבה בלתי סחיר, אין עדות להשפעה מתמשכת של שכר המינימום על התעסוקה. עם זאת, משפיע שכר המינימום גם בענף זה על תנודות בתעסוקה מסביב למגמה.

השפעת שכר המינימום על מחיר המוצרים בענפים שנבחנו נבדקה אף היא, ונמצאה ההשפעה הצפויה: שכר המינימום נמצא משפיע חיובית על מחירי ענף האוכל, בעוד שלא נמצאה לו כל השפעה על מחירי הטקסטיל וההלבשה.

השפעת שכר המינימום על המחיר של המוצרים בענפים הבלתי סחירים, מהווה ערוץ דרכו מתגלגל הגידול בעלויות הייצור אל הצרכן וממתנת את הגידול בעלות הייצור ליצרן (במונחי המוצר אותו הוא מייצר), ולכן את ההשפעה על הכמות המיוצרת, ועל התעסוקה.

למחקר המלא בנושא: השפעת שכר המינימום על התעסוקה בענפים עתירי עבודה פשוטה המשק הישראלי כקובץ PDF