כותרת הנייר: צירופה הצפוי של ישראל לארגון OECD וצירוף אפשרי לרשימת המדינות המפותחות של MSCI- ההשלכות על תנועות ההון אל המשק

תקציר:

בעקבות הצטרפותה הצפויה של ישראל לארגון ה- OECD, ותהליכי המעבר למעמד של משק מפותח גם במדדי מניות גלובליים, נבחנים בנייר זה ההשלכות הצפויות של תהליכים אלו על היקף תנועות ההון למשק. בחלק הראשון של הנייר מוצגת השוואה בין קבוצת מדינות שהצטרפה ל- OECD לפני כעשור לבין קבוצת ביקורת שאינה שייכת לארגון, הכוללת את ישראל. בחלקו השני של הנייר נאמדת ההשפעה על תנועות ההון למשק כתוצאה ממעבר אפשרי של ישראל מסיווג של משק מתעורר לסיווג כמשק מפותח במדדי ה- MSCI.

קישור לקובץ