עיקרי הממצאים:

המחקר מציג לראשונה אומדנים שנתיים לשינויים באיכות כוח העבודה בישראל, ומנתח את הגורמים להם; זאת לתקופה 2005-1987. שיעור גידולה של תשומת העבודה המתוקנת בגין שינויי איכות עלה ב-0.36 אחוז לשנה על זה של תשומת העבודה הנמדדת בשעות, עם שונות בין-תקופתית ניכרת ובניגוד למחזור העסקים. שיפור איכותו של כוח העבודה במגזר העסקי מסביר כשליש מגידול הפריון הכולל במגזר העסקי.
התמורות בהרכב תשומת העבודה שהשפיעו במידה רבה על איכותה הן בראש וראשונה עליית חלקם של העובדים המשכילים, אשר שיפרה את האיכות, בעוד שגידול חלקן של הנשים בתשומת העבודה, גרע במידת מה מהאיכות - שני ממצאים מקובלים בספרות המחקרית מהעולם; שני גורמים ייחודיים לישראל - גל העלייה לארץ בראשית שנות התשעים וגידול חלקם של העובדים הלא-ישראלים בתשומת העבודה - הורידו את איכות כוח העבודה.
העליות בתשואה להשכלה ובשכר היחסי של הנשים והעולים החדשים תרמו תרומה חיובית לשיפור איכותו של כוח העבודה במרוצת השנים הנחקרות.
העולים החדשים, רובם מבריה"מ-לשעבר, הפחיתו את איכות כוח העבודה - למרות היותם משכילים - משום שההון האנושי המיובא שלהם לא התאים בדרך כלל במלואו לצורכי שוק העבודה הישראלי, ותהליך ההשתלבות בשוק היה מלווה לפחות בתחילתו בעבודה שלא במשלח ידם המקורי. תרומתם הכוללת של העולים לאיכות כוח העבודה הייתה שלילית ובעוצמה חזקה בשנות התשעים; היא הפכה לחיובית בשנות האלפיים, משום שקצב העלייה הואט, ועולי שנות התשעים רכשו מיומנויות מתאימות - התפתחות שהתבטאה כאמור בעליית שכרם היחסי. שכרם של העולים עדיין נמוך מזה של ישראלים ותיקים דומים להם.
הירידה באיכות כוח העבודה בראשית שנות התשעים, כתוצאה מקליטתם של העולים בשוק העבודה, מסבירה במידה רבה את הקיפאון בפריון הכולל באותה התקופה, ואת הממצא שלפיו השיפור באיכות כוח העבודה בישראל בתקופה הנחקרת, וכן גידול הפריון הכולל, היו נמוכים מאשר במדינות המפותחות.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF