​במאמר זה מפותח מודל תיאורטי, שבאמצעותו ניתן לחשב את שיעורי המס האפקטיביים על הכנסות מנכסי השקעה שונים. המודל יושם לתנאים ששררו במשק הישראלי בתקופת תחולתו של חוק המיסוי בתנאי אינפלציה ( 1982 עד 1984 ). חושבו שיעורי מס אפקטיביים על הכנסות מנכסי השקעה שונים באותו סקטור, ועל הכנסות מאותם נכסי השקעה בסקטורים שונים. מתברר, ששיעורי המס האפקטיביים נמוכים במידה רבה מהשיעורים הסטטוטוריים. למעשה, אין אף חברה תעשייתית אחת בעלת מפעל מאושר, שעל הכנסותיה מנכס הון כלשהו חל שיעור מס אפקטיבי חיובי. יתר על כן, יש נכסים שההשקעה בהם כדאית אף אם תרומתה הכלכלית השולית למשק היא שלילית! נמצאה שונות רבה בין שיעורי המס האפקטיביים החלים על נכסים שונים באותה חברה ועל אותם נכסים בחברות שונות. שונות זו מצביעה על עיוותים חמורים בהקצאת  ההשקעות במשק, פירושו של דבר, כי גם אם ההכנסות נטו ממסים מהמגזר התעשייתי היו נמוכות בתקופת תחולתו של חוק המיסוי, נראה שהנזק למשק לא היה נמוך כלל וכלל. כן מצאנו, כי שיעורי המס האפקטיביים יורדים ככל שעולה שיעור האינפלציה השנתי (כאשר מדובר בנכסים בלתי מוגנים) אולם
ירידה זו פחותה, כנראה, מכפי שמקובל לחשוב.

למאמר המלא על אינפלציה ושיעורי מס אפטקטיביים על הכנסות של חברות מהון, 1982 עד 1984