תקציר:

במאמר זה אנו בוחנים השערה משותפת בדבר תשואה קבועה לגודל והעדר כוח שוק (כוח מונופוליסטי של היצרנים) על ידי יישום מבחן Hall (1988, 1991) על נתונים שנתיים של תוצר המגזר העסקי בישראל במחירים קבועים. התוצאות מאמתות את השערתנו בדבר קיומה של תחרות משוכללת ברמת המצרפית. ממצאי העבודה תומכים, מצד אחד, בכפיית המגבלה בדבר תשואה קבועה לגודל על פונקציית הייצור של המגזר העסקי בישראל, ומהצד האחר, מעמידים בספק את הצירוף של מגבלה זו עם כוח שוק ועלויות כניסה קבועות במשק הישראלי.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF