תקציר

מטרת סקירה זו היא לבחון אילו הם הגורמים העיקריים הקשורים עם נטיית האוכלוסייה להחזיק בניירות ערד בישראל בשנים 1963/64 ו1964/65, אילו הם הגורמים הקשורים עם סכום ההשקעה בניירות ערך בקרב המחזיקים בניירות ערך, ובאיזו מידה מסבירים גורמים אלה את התפלגות ההחזקה של ניירות ערד בקרב האוכלוסייה, והתפלגות סכום ההחזקה בקרב המחזיקים בניירות ערך. הסקירה מבוססת על הממצאים שנאספו במסגרת סקר החיסכון 1963/64 והסקר החוזר משנת 1964/65, אשר ערכו במשותף בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר משנת 1963/64 מקיף כ3,200 יחידות חקירה, שנבחרו כמידגם מתוך האוכלוסייה היהודית העירונית.

הסקר החוזר משנת 1964/65 מקיף כ1,100 יחידות חקירה מתוך היחידות שנדגמו בסקר של 1963/64. הממצאים המובאים כאן מבוססים על נתונים על 3,158 יחידות חקירה ב1963/64, אשר 457 מתוכן החזיקו בניירות ערך, ועל 1,122 יחידות חקירה ב1964/65, אשר 293 מתוכן החזיקו בניירות ערך. יחידות המחזיקות בניירות ערך הוגדרו כאן כאלה אשר ביום 30 לספטמבר 1964 וב1965 היו בבעלותו ניירות ערך סחירים בערך שוק העולה על 100 ל"י.

למאמר המלא על גורמים הקשורים בהחזקת ניירות ערך כקובץ PDF