לכבוד
הממשלה
וועדת הכספים של הכנסת
ירושלים
א "נ.
הריני מתכבד להגיש בזה דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק
בנק ישראל תשי"ד ( 1954 ), לאחר שבחמשת החודשים, שהסתיימו ב31
בינואר 1982 , עלו
אמצעי התשלום ב2.0
מיליארד שקלים, שהם 17.4 אחוזים. במהלך הכנת דין וחשבון זה
התברר, כי בחודש פברואר הוסיפו אמצעי התשלום ועלו ב2.3
מיליארד שקלים, שהם 17.0
אחוזים. עלייה המחייבת הגשת דין וחשבון נוסף. בכל התקופה הנסקרת, ספטמבר 1981 עד
פברואר. 1982 , ירדה היתרה הריאלית של אמצעי התשלום ב8.6
אחוזים. הניתוח בדין וחשבון
זה מתייחס לשתי התקופות כאחת.
עם השלמתו של דין וחשבון זה

 

למאמר המלא:surv55_6.pdf