תקציר:

בתקופה שבין סוף ספטמבר 1983 לסוף פברואר 1984, שהיא התקופה הנסקרת בדין וחשבון זה, עלו אמצעי התשלום שבידי הציבור ב53 אחוזים או בקצב חודשי ממוצע של 9 אחוזים. רמת המחירים עלתה בתקופה זו בקצב חודשי ממוצע של 15 אחוזים, ורמתם הריאלית של אמצעי התשלום ירדה בכ23 אחוזים. במבנה הנוכחי של המערכת המוניטרית אין התפתחות אמצעי התשלום ממצה את ההתפתחויות המוניטריות במשק, והיא רק חלק מתמונה רחבה יותר, המתארת את תוספת הנזילות למשק מכל המקורות, את התחלקותה בין הנכסים השונים ואת השפעת התחלקות זו על הפעילות הריאלית ועל המחירים.

למאמר המלא על דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום שבין 31.07.1983 עד 31.10.1983 ובתקופה שבין 31.10.1983 עד 31.12.1983