תקציר

בשנת 1968 גברה פעילות המוסדות הבנקאיים ואתה עלו ההכנסות והרווחים בשיעור ניכר. ההתרחבות המוניטרית המהירה בשנת 1968 איפשרה למוסדות להגדיל את היתרה השנתית הממוצעת של נכסיהם (לרבות חשבונות מקבילים) ב25.5 אחוזים לעומת גידול בשיעור 19.8. אחוזים בשנת 1967 ההכנסות התפעוליות של המוסדות הבנקאיים עלו בשנת 1968 בשיעור הגבוה של 31.6 אחוזים והסתכמו ב658 מיליון ל"י. ב1967, לעומת זאת, עלו ההכנסות התפעוליות ב16.5 אחוזים. הגידול המהיר בהכנסות בשנת 1968 מבטא את העלייה הרבה בהיקף נכסי המוסדות ואת העלייה בתשואה על נכסים אלה. עיקר הגידול אירע בהכנסות מריבית על הלוואות אלה גדלו ב66 מיליון ל"י שהן 41.8 אחוזים מסך כל הגידול בהכנסות התפעוליות. ההכנסות מריבית על הלוואות ונכיון שטרות עלו בקצב מהיר, עם ההתרחבות הגדולה שחלה בשנת 1968 באשראי שנתנו המוסדות הבנקאיים לציבור. גידול מהיר במיוחד חל בהכנסות מריבית ודיבידנדים מניירות ערך אלה גדלו ב41 מיליון ל"י, שהן 26.1 אחוזים מסך כל הגידול בהכנסות. עלייה זו היא תוצאה של כמה גורמים: הגידול המהיר בתיק ניירות הערך של המוסדות, בעקבות העלייה בתוכניות חיסכון, השיפור שחל במצב העסקים במשק ושל עליית שערי ניירות הערך בבורסה (נראה, שהנתונים בסעיף זה כוללים גם רווחים ממסחר בניירות ערד). כמו כן עלו ההכנסות מריבית על פיקדונות שהוחזקו בבנק ישראל ובבנקים ב40 מיליון ל"י, והכנסות מעמלות ב10 מיליון ל"י, שהן 25.6 אחוזים ו6.4 אחוזים, בהתאמה, מסך כל העלייה בהכנסות התפעוליות.

למאמר המלא על ההכנסות וההוצאות של מוסדות הבנקאים בשנת 1968 כקובץ PDF