תקציר:

מאמר זה בוחן כיצד התוצר ומשתני מקרו נוספים מגיבים לשינויים בצריכה הציבורית ובשיעורי המסים. מהמחקר עולה שזעזוע חיובי בצריכה הציבורית בדרך כלל מעלה את התוצר הכולל בטווח הקצר עד בינוני, עם מכפיל מעט קטן  מ-1, וכמעט ואינו משפיע על התוצר העסקי נטו. תוצאה זו מבטאת בעיקר גידול מתון בצריכה הפרטית שנענה בגידול ביבוא נטו. זעזוע חיובי בצריכה הציבורית גם מעלה את הצפי לאינפלציה ומוביל להעלאה של הריבית הנומינלית קצרת הטווח.

נגד, זעזוע שלילי – הפחתה – בשיעור המסים מגדיל את התוצר עם גמישות דומה בערכה המוחלט לגמישות המתקבלת במקרה של הצריכה הציבורית. התגובה החיובית של התוצר והצריכה הפרטית להפחתה במסים העקיפים מהירה יותר מאשר התגובה של התוצר להפחתה במסים הישירים. כמו כן, זעזוע בו-זמני (סימולטני) באותו סדר גודל בצריכה הציבורית ובמסים אינו משפיע באופן מובהק על התוצר בטווח הקצר עד בינוני.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF