תקציר:

​עבודה זו מראה, שבניתוח ובחיקוי של התפתחויות כלכליות אין להתעלם מן ההרכב 1965 השפעת האוכלוסייה הוותיקה, הדימוגרפי של האוכלוסייה. בתקופה הנסקרת, 82 המצטרפת לכוח העבודה ומקימה משפחות, עולה במדה רבה על השפעתה של העלייה לארץ נטו. 25 ששיעור התעסוקה בה גבוה יותר מאשר העבודה מתמקדת בעיקר בקבוצת גילאי 34 בכל יתר קבוצות הגיל. יתירה מזו: כאשר מספרם של גילאים אלו גדל, מתרחב הביקוש לדיור ולמוצרים והשירותים הנלווים אליו. נמצא אפוא, ששיעור הגידול של קבוצה זו הוא משתנה מובהק הן בהסבר התעסוקה והן בהסבר האבטלה, ולכן השתמשנו בו כמשתנה הזמן הבינוני. להתפתחויות הדימוגרפיות יש, לדעתנו, חלק בהסבר המיתון של 1966-67 והגיאות של 1971-73 וההאטה של 1980-82.

למאמר המלא על השינויים בהרכב הגילים של האוכלוסייה בישראל והשלכותיהם על שוק העבודה מ1965 עד 1982