תקציר​

עבודה זו היא אמפירית בעיקרה, ומנסה לבחון את היחסים בין שיעורי . התשואה על מניות לבין שיעורי האינפלציה בישראל בתקופה 1965 עד 1974 נסיון העבר עשוי לסייע בהבנת ההתרחשויות בהווה בבורסה לניירות ערך, וקשרן לאינפלציה במשק. תחילה נבדקה ההשערה, האם אכן נותנות המניות פיצוי מלא לבעליהן על ירידת ערך הכסף, בכל תקופת זמן, ביצגן ערכים ריאליים. מסקנת הבדיקה מצביעה על כך, שבטווח קצר אין האינפלציה משפיעה באורח שיטתי ודומה על התנהגות בטווח הארוך, קיבלו מחזיקי מניות החברות התעשייתיות ; כל המניות בבורסה ומניות החברות הפיננסיות פיצוי על השינוי בערך הכסף: בשנים 1971 עד 1974 עלה ערכן הממוצע של קבוצות המניות הללו על האמרת מדד המחירים לצרכן.

למאמר המלא כקובץ PDF