עיקר הממצאים

עבודה זו היא המשך והרחבה לעבודתנו, הנושאת שם דומה, שעסקה בשנים 1965 עד 11974 . ניתחנו כאן את הקשר בין שיעורי התשואה של מניות לבין שיעורי האינפלציה בישראל בשנים 1965 עד 1979 , תקופה הכוללת את שנות האינפלציה
המואצת, 1974 עד 1979 , שכמוה לא היתה בישראל.

לא מצאנו בעבודתנו השפעה שיטתית של שיעורי האינפלציה הגבוהים, ששררו בשנים 1974 עד 1979, על התפתחות תשואת המניות בבורסה : התשואה הרבעונית של מניות אינה מתואמת עם האינפלציה, לא בדיעבד ולא זו החזויה. עם זאת נמצא, כי בממוצע לכל התקופה, 1965 עד 1979, קיבלו.

למאמר המלא:surv53_4.pdf