תקציר

עד לשנת 1965/66 נהנו חברות התעשייה מגידול מתמיד בתפוקה, בהשקעות וברווחים ובכל שנה היה הגידול באלה בשיעורים דומים לאלה של השנה הקודמת. שנת 1966 היתה שנת מפנה. משנה זו ועד למחצית שנת 1967 נתמתנה הפעילות הכלכלית של הפירמות, והדבר מצא ביטוי בירידה במכירות וברווחים ובאבטלה של גורמי ייצור: ציור וכוח עבודה. מן המחצית השנייה של 1967 החלה התאוששות במשק עלה הביקוש למוצרי התעשייה, הן מצד מערכת הביטחון והן בשל עליית ההכנסות עקב המדיניות הפיסקלית והמוניטרית המרחיבה שננקטה בתקופת המיתון ולאחר מכן. בשנת 1968 הוחש קצב ההתפתחות הכלכלית. מצד שני, לא היתה עלייה מקבילה בהוצאות הייצור ובמחירים. סקירה זו נועדה לבדוק את השינויים בדפוסי המימון של הפירמות שנגרמו בשל השינויים בפעילות הכלכלית במשק האם חזרו הפירמות לדפוסי המימון שלפני תקופת המיתון, או שמא אימצו לעצמן מבנה פיננסי חדש. לצורך עבודה זו נבדקו 200 חברות שפעלו ב1964 ואילך. החברות שנבדקו הן חברות גדולות (בהן תשלומי השכר השנתי עלו על 300,000 ל"י לשנה), והבדיקה נערכה על סמך מאזנים וחשבונות רווח והפסד שהוגשו לשלטונות מס הכנסה. חברות אלו ייצרו 20 אחוזים מהתפוקה התעשייתית ב1968. יש לזכור, שלאחר שנת 1964 נוסדו יותר חברות חדשות מאשר בשנים שלפני כן, ומשום כך בכלל המשק היתה עצמת השינויים גדולה יותר מאשר בחברות הנחקרות.

למאמר המלא על השפעת היציאה מן המיתון (1967-1968) על חברות התעשייה בישראל כקובץ PDF