תקציר​

האחראים למתן אשראי בבנקים ובחברות תעשייה ומסחר זקוקים לכלים כרי לבדוק את מידת הסיכון מתן האשראי ללקוחותיהם. גם בעלי מניות, משקיעים בכוח ומנהלים, זקוקים לאמות מידה לרווחיות, לסיכון ולמדיניות המימון לזמן ארוך של השקעותיהם או מפעליהם. אחת השיטות לבדיקת המצב הפיננסי של פירמה, כפי שהוא משתקף ברו"חות הפיננסיים, היא ניתוח בעזרת יחסי גומלין בין סעיפי המאזן או בין הסעיפים השונים בחשבון הרווח וההפסד. לדוגמא, היחסים בין הנכסים השוטפים לבין ההתחייבויות השוטפות מעירים על יכולתה של הפירמה לעמוד בהתחייבויות אלו. שיעור ההון העצמי, הרשום במאזן.

למאמר המלא כקובץ PDF