​בשנים הנחקרות, 1983 עד 1987 , התחוללו בתהליך האינפלציוני בישראל שינויים דרמטיים לוח 1). בעקבות התמוטטות שוק המניות ;1989 , לויתן ופיטרמן ;1989 , (ברונו ופישר באוקטובר 1983 , הואץ קצב האינפלציה משיעור של 7 אחוזים בחודש ששרר כמעט . ארבע שנים ליותר מ15 אחוזים לחודש (או 445 אחוזים במונחים שנתיים) ב1984 באוגוסט 1984 , לאחר הבחירות לכנסת, הואץ הקצב עוד יותר עד כדי חשש להיפראינפלציה ולהתמוטטות המערכת הפיננסית כולה. הקמת ממשלת האיחוד הלאומי איפשרה לנהל מדיניות אנטיאינפלציונית  פקטיבית, ובמסגרתה לנקוט שורה של צעדי מדיניות בתחום ההכנסות והפיקוח על המחירים ("עסקות חבילה"), החל בנובמבר 1984 ועד .(1987 ,Bruno and puerman ;1987 , להפעלת תכנית מקיפה לייצוב המשק ביולי 1985 (לויתן התכנית נחלה הצלחה מרובה, והורידה את קצב האינפלציה השנתי ל20 אחוזים ב1986 . ול16 אחוזים ב1987

 

למאמר המלא ​​​​​​​​​​​​​