רמת הפעילות המשקית נתונה לתנודות של גאות ושפל. זיהוי מהיר של התנודות האלה היא פעילות חשובה של הסקטור העסקי וגם של הממשלה, בעיקר בתהליך עיצוב המדיניות. המטרה העיקרית של מחקר זה היא להציע מדד חודשי, שיצביע, בפיגור המינימלי, על רמתה הנוכחית ,של הפעילות המשקית. מדד דומה, ה"מדד למצב המשק", פותח על ידי stock and Watson. מאז מחקרם החלוצי של Bums and Mitchell שניסו לאמוד את התנודות
הכלכליות, או מחזורי העסקים, מכונים מדדים מסוג זה מדדים בוזמניים, ומשמשים נקודות התייחסות למחזורי עסקים.
חקר התנודות הכלכליות הוא תחום ותיק במחקר המקרוכלכלי (בכלכלה המוניטרית). בעבר נהגו להפריד בין חקר מגמות הצמיחה של הטווח הארוך תהליכי
הצמיחה לחקר התנודות של הטווח הקצר, מחזורי העסקים. הצמיחה של הטווח הארוך נחשבה לתהליך יציב פחות או יותר, המושפע מהצבר מלאי ההון, משיעור גידולה של האוכלוסייה ומשינויים טכנולוגיים גורמים הקשורים לתהליך הייצור בלבד, כלומר לצד ההיצע במשק; תנודות הטווח הקצר נחקרו בסטיות הנוצרות במגמת הטווח הארוך בהשפעתם של שינויים בביקוש המיצרפי. לחלוקה מלאכותית זו היתה השפעה מעמיקה על מדירתם של מחזורי העסקים,
על מידול של תהליכים מקרוכלכליים, וכן על עיצובן של מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית.

למאמר המלא