תקציר:
העבודה בוחנת כיצד שינויים במחירי הדירות והשכירות משפיעים על ההוצאה לצריכה פרטית של משקי הבית, באמצעות שימוש בנתונים מסקר הוצאות משפחה בישראל לשנים 2003—2011 יחד עם נתונים על מחירי הדירות. אנו מוצאים שבקרב משקי הבית המתגוררים בדירה בבעלותם עלייה במחירי הדירות פועלת להגדלת הצריכה בקבוצת הגיל האמצעית – היינו בני 35—55 – אך אין לה השפעה מובהקת על הצריכה במשקי הבית הצעירים והמבוגרים. מצאנו כי המחירים האזוריים, המשקפים את ערך הרכוש של משק הבית טוב יותר מאשר המחיר הממוצע הכללי, הם אלה שמשפיעים על הצריכה; סדר הגודל של ההשפעה בסך האוכלוסיה – כ-0.18 – גדול מהאומדנים שהתקבלו במחקרים על מדינות אחרות. עוד אנו מוצאים כי העליות המשמעותיות שחלו במחירי הדירות מ-2008 השפיעו על הצריכה בעוצמה רבה יותר מאשר ירידת המחירים המתמשכת בעשור שחלף עד 2007: העלייה המהירה בשנים 2009—2011, ובפרט ב-2010, תרמה בכל אחת משנים אלו יותר מנקודת אחוז להוצאה לצריכה פרטית (על פי סקר ההוצאות), שעה שבשנים הקודמות התרומה הייתה פחותה. לבסוף אנו מוצאים כי העלייה במחירי השכירות תרמה לצמצום צריכתם של שוכרי הדירות אך הגדילה את צריכת המשכירים. בסך הכול שוק הדיור תרם להתרחבות הצריכה הפרטית בשנים 2003—2011.

המחקר בשלמותו, כקובץ PDF