תקציר​

בסקירה זו מוצגים לראשונה אומדנים של מלאי הון קבוע ויחסי הון תוצר והון לעובד ב18 ענפי התעשייה הראשיים בישראל. עד כה היה קיים רק אומדן מצרפי לכל ענפי התעשייה כאחד. מערכת חדשה זו עשויה לשמש בעיקר לניתוחים כלכליים ענפיים, כגון: בניית פונקצית ייצור, מציאת הגורמים הקובעים את ההשקעות במשק והערכת שיעורי התשואה על ההון. כן ניתן להשתמש בה ככלי עזר לתכנון כלכלי לזמן הקצר. השינויים על פני זמן בגורם הייצור הון קשורים באופן הדוק, הן כסיבה והן כמסובב, במחזורי הגיאות והשפל בתעשייה ובמשק כולו. השינויים בהון הדרוש ליחידת תפוקה משקפים את מידת הניצולת של ההון הקיים עם השינויים הטכנולוגיים בייצור בתקופות השונות. כמו כן ננסה בסקר זה לסכם ולעמוד על. ההתפתחויות העיקריות של מלאי ההון הנקי וההשקעות בענפי התעשייה השונים מאז 1958 אומדני מלאי ההון הגולמי חושבו בשיטת "המלאי המתמיד", בהתאם לדרך בה אמד געתון את מלאי ההון לענף התעשייה כולו 3. שיטה זו מבוססת על צירוף סדרת השקעות בנכסים קבועים לפי אורך החיים המשוער של הנכס בכל ענף בתעשייה. המקור העיקרי לנתונים הם סקרי התעשייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לאחר הוספות והתאמות שונות לנתונים אלה התקבלה סדרה עקבית של השקעות לאורך זמן, המתאימה לנתוני התפוקה והתעסוקה בשנים האחרונות. כתוצאה משימוש בסדרות עקביות של הון ותפוקה יתכן, שחלק מן הטעויות וההטיות, שנותרו באומדני מלאי ההון, אינן מופיעות ביחסי הון תפוקה והון לעובד.

למאמר המלא על מלאי ההון, יחסי הון-תוצר ועתירות ההון בענפי התעשייה בישראל כקובץ PDF