עיקר הממצאים
עבודה זו עוסקת באומדן משוואות מחירים של תפוקת התעשייה לפי עגפים,
ומנסה להעריך את השפעתם של גורמי העלות על תהליך התאמת המחירים.
ההשערה הנבדקת היא, שבטווח הקצר מתאימות הפירמות התעשייתיות את מחירי
תפוקתן לשינויים בעלות הייצור. השערה זו מקובלת על תומכי גישת "אינפלצייתהעלויות'/
המייחסים למערכת הייצור תפקיד פסיבי בתהליך האינפלציה.
משוואות מחירים נאמדו לגבי 14 ענפי תעשייה לפי סיווג 31 ענפי הכלכלה,
בשנים 1964 עד 1977 . השתמשנו בנתונים רבעוניים.
הממצאים תומכים בטענה, ששינויים במחירי תפוקת התעשייה בטווח הקצר

 

למאמר המלא:surv53_3.pdf