התפתחויות המשק במחצית הראשונה של 1960

הכנסות והוצאות המוסדות הבנקאיים ב- ­959ו

לוחות סטטיסטיים​