כמה תוצאות כלכליות של התחדשות העלייה בקנה מידה גדול

המבנה הפיננסי של חברות התעשייה בישראל

ההכנסות ההוצאות של מוסדות הבנקאיים בשנת 1961

התקציב הלאומי לשנת הכספים 1962/63

לוחות סטטיסטיים​